Test

Základní fakta

Klient:

Globální lídr v oblas“ výroby specializovaného zdravotního materiálu a zařízení

Technologie:

Alteryx

Požadavky

Zákazníkovi chyběla expertíza pro revizi a rozvoj datové architektury technologického řešení postaveného na platformě Alteryx. Zadáním byla integrace dat v různém stavu z přibližně 8 nezávislých datových zdrojů do stávajícího řešení, jejich čištění, validace a monetizace. Výstupy měly obsahovat přesné a důvěryhodné informace ohledně situace na trhu, jeho chování a vývoje pro obchodní a marketingové oddělení. Zároveň mělo řešení sloužit jako databáze pro další skupinu data scientistů.

Řešení

Provedli jsme revizi stávající architektury, navrhli op“malizaci a úpravy daného řešení a společně s klientem iden“fikovali místa pro další rozvoj. Byla vyvinuta aplikace na podporu oddělení obchodu a marke“ngu, která
integruje globální interní datový zdroj a dostupné externí datové zdroje (sociální sítě, open data, Salesforce, geolokační data, komerční subscripce partnerů tře%ch stran atd.) Před každým použi%m se provádí kontrola kvality dat, aplikují se pravidla pro pokročilé čištění, validaci a slučování (fuzzy matching). Spolupráce našich expertů s interním týmem klienta byla postavena na pravidelné komunikaci. Agilním způsobem si stanovovali další požadavky na inovace ve strategii a dosahování výsledků z provozované aplikace.

Přínosy

Zákazník získal řešení pro dlouhodobou správu životního cyklu dat (data life cycle), včetně revize a rozvoje aplikace pro dosahování stanovených cílů. Výstupy z aplikace poskytují dokonalý přehled o situaci a směrování trhu, což umožňuje včasnou predikci chování, reakci na požadavky trhu a rychlé nasazení inovací. Obchodní a marke“ngové oddělení vykazuje vyšší efek“vitu a přesnější cílení kampaní, včetně měření jejich výkonu. Plánovaným stavem je měsíční inkrementální update, který bude automa“zovaný. Spolupráce s expertním partnerem zvyšuje datové kompetence interního týmu, schopnost efek“vně vytěžovat dostupné technologie a jejich funkce. Rychleji se také adoptují inova“vní principy a přístupy v oblas“ zpracování dat a zákazník díky tomu patří mezi lídry na trhu.

Ukázkový text u CTA tlačítka…Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů

Autor nebo nadpis citace

Ukázkový text: Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů